FAQs Complain Problems

स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमाका लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धमा।

 

१. सरोकारवालाको धारणा सङ्कलन गर्ने सम्बन्धी प्रश्नावलीः

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1DTm10m8x34tNcLqpwcIsJ5laf3qw...

२. स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि रोजगारदातासँग गर्ने सर्वेक्षण फारामः

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8DFMzoHZ2hBcvamBx5u-6KxhvKUYg...

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि