FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

मालपोत तथा सम्पति करको लागि आवश्यक कागजातहरु यस प्रकार रहेका छन्ः

 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • नागरिकताको प्रतिलिपि -१ थान
 • सम्बन्धित जग्गा धनिको फोटो(पासपोर्ट साइज) -१ प्रति
 • मालपोत,भूमिकर बूझाएको रसिदको प्रतिलिपि -१ थान
 • जग्गा तथा संरचनाको धनि उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा निजको एकाघरको बाबु,आमा,दाजु,भाइ,पति,पत्‍नी,छोरा,छोरीको नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ

व्यवसाय दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरु यस प्रकार रहेका छनः

 • दर्ता निवेदन
 • पासपोर्ट साइज फोटो-२ प्रति
 • नागरिकताको प्रतिलिपि-१ थान

जेष्‍ठ नागरिक परिचय पत्रको लागि आवश्यक कागजातहरु यस प्रकार रहेका छन्ः

 • नागरिकताको फोटोकपि -१
 • जेष्‍ठ नागरिक परिचय पत्र फारम
 • पासपोर्ट साइजको फोटो -‍३