FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार व्यक्तिको दर्ताका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । ८०/८१ 02/28/2024 - 13:03 PDF icon -बेरोजगार-दर्ता-फाराम निवेदन.pdf
उपभोक्ता समिति सहयोगी पुस्तिका ८०/८१ 12/28/2023 - 11:28 PDF icon planning.pdf
कार्यसम्पादन-मूल्याङ्कन-फाराम-स्वास्थ्य-सेवा ८०/८१ 12/28/2023 - 11:19 PDF icon कार्यसम्पादन-मूल्याङ्कन-फाराम-स्वास्थ्य-सेवा.pdf
sheetroll ८०/८१ 12/28/2023 - 11:18 PDF icon sheetroll.pdf
कार्य विवरण फाराम ८०/८१ 12/28/2023 - 11:17 PDF icon कार्य विवरण फाराम.pdf
दरखास्त फाराम ८०/८१ 12/28/2023 - 11:16 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
निरोगिताको प्रमाणपत्रको ढाँचा ८०/८१ 12/28/2023 - 11:16 PDF icon निरोगिताको प्रमाणपत्रको ढाँचा.pdf
व्ययक्तिव फाराम ढाँचा ८०/८१ 12/28/2023 - 11:15 PDF icon व्ययक्तिक फाराम ढाँचा.pdf
शपथ ग्रहणको ढाँचा ८०/८१ 12/28/2023 - 11:14 PDF icon शपथ ग्रहणको ढाँचा.pdf
सम्पती विवरण फारामको ढाँचा ८०/८१ 12/28/2023 - 11:13 PDF icon सम्पत्ती विवरण फाराम ढाँचा.pdf

Pages